-----
Opera-Trangphattu—Nghệ Thuật-Văn Học—Phật Giáo Hiện Đại

1 thg 7, 2013

GIỚI THIỆU
Mục Lục
KINH TẠNG
Kinh
TRƯỜNG BỘ

(Dìgha Nikàya)
[2 Tập]

(1)- (2)
Kinh
TRUNG BỘ

(Majjhima Nikàya)
[3 Tập]

(1)- (2)- (3)
Kinh
TĂNG CHI BỘ

(Anguttara Nikàya)
[4 Tập]

(1)- (2)- (3)- (4)
Kinh
TƯƠNG ƯNG BỘ

(Samyutta Nikàya)
[5 Tập]

(1)- (2)- (3)- (4)- (5)
Kinh
TIỂU BỘ

(Khuddaka Nikàya)
[10 Tập]
(đang cập nhật)

(1)- (2)- (3)- (4)- (5)- (6)- (7)- (8)- (9)- (10)
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt
Trangphattu Yếu lược & Bố cục

[ ↑ ]

Lời
GIỚI THIỆU

[sẽ cập nhật]
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......
.......

[ ↑ ]

Chủ đạo Biên tập:
Sa-Môn:
(chờ hoàn tất)
Hỗ trợ Thiết lập:
Cư Sĩ:
Chơn Thu-Minh Triết-Thùy Lệ-Thủy Tiên


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời Bạn Đọc-Viết
BÌNH LUẬN